Menu

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Hoe gaat FoodtruckBooking.com om met persoonsgegevens om te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Dit document is van toepassing op FoodtruckBooking.com.

Wat zijn persoonsgegevens?
Volgens de wet zijn persoonsgegevens alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon. Dus de combinatie van naam en geboortedatum, contactgegevens, een pasfoto zijn allemaal persoonsgegevens. Hiernaast kent de wet bijzondere persoonsgegevens; dit zijn gegevens die extra gevoelig zijn en extra beschermd moeten worden. Het gaat dan om bijvoorbeeld gezondheids- of financiële gegevens.

 • Onze privacyverklaring

  1. Welke gegevens verzamelen we?

  FoodtruckBooking.com verzamelt diverse persoonsgegevens van klanten (foodtruck ondernemers + personen die een foodtruck zoeken), mogelijke klanten, medewerkers, stagiaires, sollicitanten, leveranciers, websitebezoekers indien nodig. Deze personen worden hierna genoemd: betrokkenen.

  De gegevens van betrokkenen leggen we vast bij een inschrijving voor dienstverlening, op het moment dat een overeenkomst wordt afgesloten of op andere momenten dat er contact is met voornoemde betrokkenen.
  In de situatie dat wij persoonsgegevens verzamelen buiten de betrokkene om, zal de bron bij ons bekend zijn.

  We verzamelen de volgende persoonsgegevens:

  1. naam en voornaam van klant
  2. naam en voornaan opdrachtgevers
  3. adres
  4. postcode
  5. woonplaats
  6. telefoon
  7. kvk nummer
  8. Iban
  9. verzekeringsgegevens
  10. divers beeld- en geluidsmateriaal

  2. Voor welke doeleinden hebben wij persoonsgegevens nodig?

  FoodtruckBooking.com heeft persoonsgegevens van klanten (foodtruck ondernemers + personen die een foodtruck zoeken), mogelijke klanten, medewerkers, stagiaires, sollicitanten, leveranciers, websitebezoekers om haar werk goed te kunnen uitvoeren.

  We gebruiken deze gegevens:

  1. Voor het verlenen van online marketing activiteiten/ acquisitie activiteiten
  2. Voor het beantwoorden van vragen en klachten van betrokken en zo nodig derden
  3. In het kader van arbeidsverhoudingen
  4. In het kader van de nakoming van wet- en regelgeving
  5. Voor PR doeleinden/klantenbinding en communicatie over organisatie ontwikkelingen
  6. Voor financiële administratie
  7. Voor bedrijfskundige ondersteuning
  8. Voor het loggen van gegevens

   Als de gegevens voor andere doeleinden worden gebruikt, zullen wij dat aan betrokkenen melden.

  3. Op welke gronden verwerken wij persoonsgegevens?

  De bovengenoemde persoonsgegevens verwerken wij omdat:

  • de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij betrokkene partij is (bijvoorbeeld een overeenkomst voor online marketing/ genereren van opdrachten voor foodtrucks of arbeidsovereenkomst) of om op verzoek van de betrokkene voor de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen, of
  • de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust, of
  • de betrokkene (uitdrukkelijke) toestemming heeft gegeven voor de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens voor een of meer van de doeleinden die hierboven staan vermeld. Overigens: een betrokkene kan zijn toestemming altijd intrekken.

  4. Met wie delen wij persoonsgegevens?

  FoodtruckBooking.com gebruikt de verzamelde persoonsgegevens voor de eigen bedrijfsvoering. Daarvoor kan het nodig zijn om persoonsgegevens te delen met eigen medewerkers en in voorkomende gevallen stagiaires. En ook met organisaties die voor ons werkzaamheden verrichten of waarmee we samenwerken, bijvoorbeeld een financiële dienstverlener, foodtruckleveranciers, evenementorganisaties of een cloud /software leverancier.

  Als een andere partij of instantie werk voor ons verricht (bijvoorbeeld een professionele dienstverlener of softwareleverancier) wordt met deze partij een verwerkingsovereenkomst getekend. Daarin staat waarvoor ze deze gegevens ontvangen en mogen verwerken en hoe ze er mee om moeten gaan.
  Verder kunnen overheidsinstanties of instanties met een wettelijke taak informatie bij ons opvragen die we verplicht zijn om te delen.

  5. Hoe gebruiken en beschermen we persoonsgegevens

  FoodtruckBooking.com koppelt persoonsgegevens aan unieke codes (accountnummer, debiteuren- of personeelsnummer en/of klachtnummer) om communicatie mogelijk te maken. Dat is nodig om ons werk te kunnen doen. We verwerken niet meer persoonsgegevens dan nodig zijn voor de werkzaamheden. Wij publiceren nooit zonder toestemming persoonsgegevens van betrokkenen en andere relaties.

  Bewaartermijnen
  Persoonsgegevens worden bewaard zoals hierna aangegeven. We nemen de wettelijke bewaartermijnen in acht. Daarna vernietigen we deze persoonsgegevens of bewaren we ze op een manier dat ze niet meer herleidbaar zijn tot een persoon. Dit doen we alleen voor statistisch of trend onderzoek.

  • Financieel/administratieve registraties (ook m.b.t. medewerkers)
   De gegevens worden uit het actuele systeem verwijderd na het laatste contact met de geregistreerde (na beëindiging van het account). De gegevens kunnen daarna bewaard worden in een archiefregistratie. Wanneer de bewaartermijn hiervan (7 jaar) verstreken is worden de betreffende persoonsgegevens uit de archiefregistratie vernietigd zulks binnen de termijn van één jaar.
  • Klachtenregistraties
   Deze worden bewaard zolang gegevens nodig zijn voor het doel waarvoor deze zijn verzameld of worden gebruikt. Wanneer de bewaartermijn verstreken is worden de betreffende persoonsgegevens uit de archiefregistratie vernietigd zulks binnen een termijn van één jaar.
  • Archiefregistratie
   Deze is ingesteld voor het archiveren van gegevens ter voldoening van een wettelijke bewaarplicht. Na een periode van 7 jaar na het laatste contact met de geregistreerde wordt de archiefregistratie vernietigd.
  • Registratie data surfgedrag
   Door cookies te plaatsen kunnen wij onze websites goed laten functioneren en het gedrag van onze geanonimiseerde websitebezoekers analyseren. Daarnaast plaatsen externe partijen via onze websites cookies, hierdoor kunnen onder meer advertenties die aansluiten bij interesses van websitebezoekers getoond worden. Voor het plaatsen van cookies wordt toestemming gevraagd.

  Veiligheid
  Wij en onze leveranciers nemen alle noodzakelijke technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen die nodig zijn om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen. Als er toch iets mis gaat, zullen wij de betrokkene(n) op de hoogte stellen als dat nodig is.

  6. Welke rechten hebben betrokkenen

  Elke betrokkene heeft kosteloos het recht op inzage, verbetering, aanvulling, wissen, vergeten worden, beperking, overdraagbaarheid en het recht van bezwaar ten aanzien van de verwerking van zijn persoonsgegevens.
  Een verzoek tot het uitoefenen van deze rechten wordt binnen vier weken beantwoord. Als dit niet lukt berichten wij de verzoeker binnen 4 weken wat de reden van de vertraging is en de uiterste datum van beantwoorden.

  Verzoeken kunnen via email worden ingediend bij FoodtruckBooking.com. (info@foodtruckbooking.com onder vermelding van Verwijderen persoonsgegevens)

  Wanneer een verzoek tot inzage wordt gedaan krijgt de verzoeker een volledig overzicht van de verwerkte gegevens, de herkomst van de gegevens, de ontvangers van de gegevens en de doeleinden van de verwerking van de gegeven.

  De navolgende gegevens worden niet door ons overlegd:

  • Persoonlijke werkaantekeningen en notities voor intern gebruik.
  • Persoonsgegevens van derden, bijvoorbeeld een klacht, worden niet overlegd.
  • Persoonsgegevens die worden gebruikt in het kader van de voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten en andere gevallen genoemd in artikel 10 AVG.

  Voordat een verzoek tot inzage of bezwaar in behandeling wordt genomen moet de betrokkene zich eerst hebben geïdentificeerd. Dit kan door langs te komen en een ID kaart of paspoort (het origineel!) te tonen. Als de betrokkene jonger is dan 16 jaar of niet handelingsbevoegd, dan moet het verzoek worden ingediend door de wettelijke vertegenwoordiger.

  Verzoeken tot correctie
  Correctie van persoonsgegevens worden alleen gehonoreerd als de gegevens onjuist zijn, onvolledig zijn voor het doel waarvoor de gegevens worden verzameld of als deze niet ter zake dienend zijn of in strijd met de wet worden verwerkt. Als het correctieverzoek wordt gehonoreerd, dan zal FoodtruckBooking.com de wijzigingen zo snel mogelijk door voeren. Ook zullen wij een eventuele wijziging aan derde partijen doorgeven aan wie deze gegevens in het verleden zijn verstrekt, tenzij deze kennisgeving onmogelijk is of onevenredige inspanning kost. Verwijdering doen we dan zo spoedig mogelijk.

  Verzoek tot wissen
  Gegevens worden gewist als bijvoorbeeld blijkt dat de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt, of als betrokkene de toestemming intrekt en er is geen andere grondslag voor verwerking. Ook wissen wij persoonsgegevens als de betrokkene gegrond bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking, de persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust dan wel de persoonsgegevens zijn verzameld in verband met een rechtstreeks aanbod van internetdiensten.

  Vergeten worden?
  Onder bepaalde omstandigheden heeft betrokkene ook het recht om ‘vergeten te worden’. Dit recht ligt in het verlengde van het recht op wissen van gegevens. Het gaat dan om situaties waarbij FoodtruckBooking.com persoonsgegevens van de betrokkene openbaar heeft gemaakt (bijvoorbeeld door ze online te zetten) en de betrokkene gevraagd heeft de gegevens te wissen. Naast het wissen van de gegevens uit onze eigen systemen nemen wij redelijke technische en organisatorische maatregelen om andere verwerkingsverantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken, ervan op de hoogte te stellen dat de betrokkene vergeten wil worden. Dit betekent dat iedere koppeling naar en kopie of reproductie van de gegevens gewist moet worden. Het recht op wissen en het recht om vergeten te worden gelden voor iedereen.

  Beperkte verwerking
  Soms bestaat het recht dat betrokkene mag verlangen dat persoonsgegevens een tijdje niet worden verwerkt. De beperking in verwerking is bijvoorbeeld aan de orde in de periode die nodig is om persoonsgegevens op juistheid te controleren, of in het geval dat FoodtruckBooking.com de persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor verwerkingsdoeleinden maar betrokkene deze gegevens nodig heeft voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. Voordat wij de beperking opheffen wordt de betrokkene op de hoogte gebracht zodat tijdig een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens kan worden ingediend of een rechtsvordering ingesteld.

  Overdraagbaarheid
  Het recht op overdraagbaarheid geldt alleen voor verstrekte gegevens die geautomatiseerd door ons worden verwerkt op basis van de volgende grondslagen: “de ondubbelzinnige dan wel uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene” of “de noodzakelijkheid voor de uitoefening van de overeenkomst”. Wij spannen ons in om gegevensformaten te ontwikkelen die de overdraagbaarheid van gegevens vergemakkelijken en daarmee het recht op overdraagbaarheid vergemakkelijken.

  Recht van bezwaar
  Een betrokkene kan zijn recht op bezwaar in een drietal situaties inroepen.

  • Allereerst vanwege persoonlijke omstandigheden tegen verwerkingen die gebaseerd zijn op de grondslagen: “noodzakelijk voor de uitoefening van een taak van algemeen belang of openbaar gezag” of een gerechtvaardigd belang van FoodtruckBooking.com. Wij zullen dan de verwerking stoppen tenzij er dwingende, gerechtvaardigde gronden zijn waardoor ons belang groter is dan het belang van de betrokkene om de verwerking te laten stoppen.
  • Ten tweede kan de betrokkene bezwaar maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing. Aan dit bezwaar geven wij altijd gehoor.
  • Ten derde kan de betrokkene bezwaar maken tegen de verwerking van zijn gegevens voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doeleinden op grond van specifiek met zijn situatie verband houdende redenen. Aan dit bezwaar komen wij tegemoet, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak van algemeen belang.


  7. Recht om klacht in te dienen of rechtsvordering

  Iedere betrokkene heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien de betrokkene van mening is dat FoodtruckBooking.com de Algemene Verordening Persoonsgegevens niet naleeft. Zie https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.
  Ook is het mogelijk naar de rechter te gaan; de vordering zal dan op grond van onrechtmatige daad gebaseerd zijn. Wij hopen dat het niet zover komt en zullen steeds proberen om voor die tijd aan onze verplichtingen te voldoen.

  8. Persoonsgegevens en digitale media

  Bij het bezoeken en regelen van zaken via onze websites vragen wij toestemming om persoonsgegevens vast te leggen. Als iemand een contactformulier op 1 van onze websites invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens bewaard zolang als nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling van de vraag.

  https://www.foodtruckbooking.com
  https://www.foodtruckbooking.es
  https://www.foodtruckbooking.be
  https://www.foodtruckbooking.de
  https://www.foodtruckbooking.nl

  De persoonsgegevens die wij aangeleverd krijgen via deze websites verwerken we volgens deze privacyverklaring.

  De websites van FoodtruckBooking.com maken gebruik van cookies. Door cookies te plaatsen kunnen wij deze website goed laten functioneren en het gedrag van onze geanonimiseerde websitebezoekers analyseren. Daarnaast plaatsen externe partijen via deze website cookies. Hierdoor kunnen onder meer advertenties die aansluiten bij uw interesses, aan u getoond worden. Voor het plaatsen van cookies van externe partijen dienen wij uw toestemming te vragen.

  Cookie instellingen wijzigen

  Cookies zijn kleine tekstbestanden die uw voorkeuren tijdens het surfen onthouden en opslaan op uw computer. Sommige cookies zijn tijdelijk en worden verwijderd zodra u uw browser sluit. Andere cookies zijn permanent en blijven voor een langere tijd op uw computer staan. Cookies kunnen geen informatie uit opgeslagen documenten op uw computer verzamelen.
  Sommige van deze cookies zijn essentieel om de websites van FoodtruckBooking.com goed te laten werken. Door onze website te bezoeken, gaat u akkoord met het cookiebeleid van FoodtruckBooking.com.
  Cookies hebben verschillende functies. In de eerste plaats helpen ze u bij het surfen, door wachtwoorden, inlognamen en voorkeuren – zoals uw taalinstelling – te onthouden. Daarnaast worden ze gebruikt voor Google Analytics om bij te houden hoeveel bezoekers er op de websites komen en om het gedrag van onze geanonimiseerde websitebezoekers te analyseren. Zo kunnen wij bijvoorbeeld zien welke onderdelen van de websites populair zijn. Met die informatie probeert FoodtruckBooking.com de websites te verbeteren en zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. FoodtruckBooking.com gebruikt cookies niet om persoonlijke informatie over u te verzamelen. FoodtruckBooking.com heeft een verwerkingsovereenkomst afgesloten met Google, waardoor Google enkel als verwerker van de gegevens optreedt.

  Voor sommige functionaliteiten op de websites van FoodtruckBooking.com worden functionaliteiten van externe partijen gebruikt. Pagina’s met video’s linken bijvoorbeeld naar YouTube of Vimeo en pagina’s met vestigingskaarten linken naar Google Maps. Deze content van externe partijen kan cookies bevatten, waardoor onder meer advertenties die aansluiten bij uw interesses, aan u getoond kunnen worden. Om na te gaan hoe externe partijen met cookies omgaan, kunt u het cookiebeleid van deze partijen raadplegen.
  U kunt het gebruik van cookies standaard uitzetten. Dit doet u via de instellingen van uw browser. Hoe dit werkt, leest u in de Help-functie van uw browser. Houd er wel rekening mee dat wanneer u het gebruik van cookies uitzet, er bepaalde onderdelen van de website niet correct meer kunnen functioneren.
  Voor uitgebreide instructies kunt u ook op onderstaande links klikken.

  Chrome
  Firefox
  Internet Explorer
  Opera
  Safari

Deel deze pagina

Zoeken & vinden

Op zoek naar een foodtruck? Maak dan gebruik van onze zoekfunctie en bekijk alle foodtrucks die voldoen aan jouw zoekopdracht!

Zoeken

Uitgelicht profiel

Cisse's Foodtruck

Cisse's Foodtruck
Hamburger | Rumst

In 2018 zag ik mijn droom werkelijkheid worden: ik kocht een foodtruck! Met kleppers van formaat à la 'Serano burger', 'Texas pulled pork' en nog ve...

Naar profiel