Menu

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden FoodtruckBooking.com

Versie 23 maart 2016
Welkom bij Foodtruckbooking.com (de "Website")!

BEGRIPPENLIJST
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Foodtruckbooking.com, gevestigd te Eindhoven, KVK-nummer: 65541456
Foodtruckbooking.com exploiteert via haar "Website" een online platform waarop Foodtrucks worden aangeboden. Foodtruckbooking wenst met haar diensten de foodtruck markt transparant te maken en te faciliteren dat aanbieders van Foodtrucks direct in contact komen met foodtruck zoekers en vice versa;

Website:
De website van Foodtruckbooking is via de domeinnaam www.foodtruckbooking.com raadpleegbaar. Op de Website wordt informatie aangeboden over foodtrucks alsook algemene informatie met betrekking tot foodtruckevents en dergelijke;

Gebruiker:
Natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruik maakt van de Website en/of van een van de via deze Website door Foodtruckbooking.com aangeboden diensten;

Foodtruck:
Restaurant of cateraar al dan niet op wielen;

Advertentie:
Het op of via de website van Foodtruckbooking kenbaar maken van:
a. de beschikbaarheid of huidige locatie van een Foodtruck;
b. een aangeboden product of dienst;
c. merk-, product- of bedrijfsnaam;

Aanbieder:
Foodtruck exploitanten en of door haar gemachtigde persoon/entiteit.

Kandidaat:
Gebruiker die via de Website in contact is/ wenst te komen met een Aanbieder.

Foodtruckaanbod:
Het systematisch doorzoekbare bestand aan beschikbare Foodtrucks op de Website.

 • Artikel 1. Toepasselijkheid

  1.1Deze algemene gebruiksvoorwaarden (de "Gebruiksvoorwaarden") zijn van toepassing op ieder gebruik van de Website (zowel via computer als via mobiele apparatuur of enige andere software applicatie zoals de Foodtruckbooking.com app(s), op alle diensten die door Foodtruckbooking.com worden aangeboden en op alle overeenkomsten die Foodtruckbooking.com aangaat bij het gebruik van de Website en/of levering van diensten door Foodtruckbooking.com.
  1.2Door het bezoeken, bekijken en gebruiken van onze Website gaat u akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden. Foodtruckbooking.com raadt u aan deze Gebruiksvoorwaarden voorafgaand aan gebruik van de Website te lezen.
  1.3Foodtruckbooking.com kan deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De meest recente versie van deze Gebruiksvoorwaarden is raadpleegbaar via de Website.
  1.4Indien u niet akkoord gaat met een of meerdere van deze Gebruiksvoorwaarden, dient u geen gebruik te maken van de Website.

 • Artikel 2. Totstandkoming overeenkomsten

  Foodtruckbooking.com is een platform waar een aanbieder Advertenties kan plaatsen en een Kandidaat deze Advertenties kan bekijken.

  Foodtruckbooking.com is geen partij bij de overeenkomst die tussen een Aanbieder en een Kandidaat tot stand komt. Foodtruckbooking.com biedt Aanbieders en Kandidaten slechts de mogelijkheid om met elkaar in contact te komen. Aanbieders en Kandidaten dienen onderlinge geschillen zelf op te lossen.
  Foodtruckbooking.com staat niet in voor de juistheid van een Advertentie alsmede de nakoming van aangegane verplichtingen indien een Aanbieder en een Kandidaat een overeenkomst sluiten. Foodtruckbooking.com garandeert op geen enkele wijze de kwaliteit van de door de Aanbieder aangeboden diensten. Foodtruckbooking.com is derhalve niet aansprakelijk voor het niet of niet deugdelijk uitvoeren van een boeking door een Aanbieder of het niet betalen door een Kandidaat.

  Aanvragen zijn niet bindend

  2.1Tenzij in deze Gebruiksvoorwaarden anders is geregeld, is een aanvraag voor een foodtruck niet bindend. Een Aanbieder is niet verplicht een dergelijk aanvraag te accepteren.
  2.2Aanbieder heeft het recht om zonder opgave van reden bestellingen of opdrachten niet te accepteren.

 • Artikel 3. Bescherming van uw privacy

  3.1In ons Privacybeleid www.Foodtruckbooking.com.nl wordt uitgelegd hoe we omgaan met uw persoonlijke gegevens en hoe we uw privacy beschermen wanneer u onze Website gebruikt.

 • Artikel 4. Intellectuele eigendomsrechten

  4.1Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de Website en de daarop geplaatste content berusten uitsluitend bij Foodtruckbooking.com en/of haar leveranciers.
  4.2Onder rechten van intellectuele eigendom wordt onder meer begrepen alle auteursrechten, octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, (ongeregistreerde gemeenschaps)modelrechten, domeinnamen en andere aanspraken in Nederland of elders, die in verband staan met de Website en Foodtruckbooking.com in het algemeen, waaronder tevens begrepen knowhow en handelsgeheimen.

 • Artikel 5. Toegestaan gebruik van de website

  5.1Gebruikers van de Website dienen zich in alle opzichten op te stellen en te gedragen zoals van verantwoordelijke en zorgvuldige internetgebruikers mag worden verwacht.
  5.2Het is Gebruikers slechts toegestaan om één kopie van het op de Website ter beschikking gestelde materiaal te downloaden voor eigen, niet-commercieel gebruik.
  5.3Het is Gebruikers slechts toegestaan om een hyperlink naar de Website (een technisch commando, dat verwijst naar de Website van Foodtruckbooking.com) aan te brengen, indien Foodtruckbooking.com daartoe voorafgaand schriftelijke toestemming heeft verleend. Verzoeken tot het aanbrengen van een hyperlink kunt u richten aan info@Foodtruckbooking.com. Wordt zonder de bedoelde toestemming een dergelijke hyperlink geplaatst, dan behoudt Foodtruckbooking.com zich het recht voor om de uit dit niet-toegestane gebruik voortvloeiende schade op de desbetreffende Gebruiker te verhalen.

 • Artikel 6. Misbruik van de website

  6.1Als misbruik van de Website wordt in ieder geval maar niet uitsluitend aangemerkt:
  - Gebruik van de Website voor handelingen en/of gedragingen in strijd met de wet, de openbare orde of de goede zeden, zoals (a) inbreuk op intellectuele eigendomsrechten; (b) het doen van misleidende of anderszins onrechtmatige mededelingen; (c) het verspreiden van wettelijk verboden materiaal; (d) ontwijken of verwijderen van de beveiliging van (delen van) de website;
  - Het gebruik van software of middelen in welke vorm dan ook om gegevens aan de Website te onttrekken voor commerciële doeleinden (“screen scraping”);
  - Het gebruik van software of middelen in welke vorm dan ook die de Website en/of de daarop geplaatste informatie op welke wijze ook, kunnen hinderen, belemmeren of schaden;
  - Het zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Foodtruckbooking.com anderszins kopiëren, wijzigen, distribueren, verspreiden, of het op andere wijze exploiteren van (informatie beschikbaar via) de Website.
  6.2Het is de Gebruiker niet toegestaan de inhoud van de Website te wijzigen, anders dan beschreven in deze Gebruiksvoorwaarden.
  6.3Op de via de Website beschikbare data, en op het foodtruck aanbod in bijzonder, rust het databankenrecht van Foodtruckbooking.com. Dit houdt onder meer in dat het Gebruikers niet is toegestaan een substantieel gedeelte van het Foodtruck aanbod op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank met Advertenties herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet, tenzij aan de eerdergenoemde uitzondering voor persoonlijk gebruik is voldaan.

 • Artikel 7. Gevolgen van geconstateerd misbruik van de website

  7.1Indien Foodtruckbooking.com aanwijzingen en/of klachten van Gebruikers ontvangt of om andere redenen vermoedt dat een bepaalde Gebruiker niet handelt in overeenstemming met de wet, deze Gebruiksvoorwaarden, de aanvullende voorwaarden voor Aanbieders of op enige andere wijze op onredelijke wijze gebruik maakt van de Website, dan kan Foodtruckbooking.com onder meer, maar niet uitsluitend, de volgende maatregelen treffen:

  a. Foodtruckbooking.com kan de desbetreffende Gebruiker uitsluiten van de diensten van Foodtruckbooking.com, toegang blokkeren tot de Website of bepaalde functionaliteiten voor deze Gebruiker beperken. Foodtruckbooking.com is niet aansprakelijk voor enigerlei schade van Gebruikers, direct of indirect, als gevolg van dergelijke handelingen.
  b. Foodtruckbooking.com kan een of meerdere Advertenties van de Gebruiker aanpassen en/of verwijderen zonder restitutie van enig door Gebruiker betaald bedrag.
  d. Foodtruckbooking.com kan geconstateerde feiten melden bij de aangewezen autoriteiten;
  e. Foodtruckbooking.com kan alle schade die voortvloeit uit het onredelijke gebruik verhalen op de desbetreffende Gebruiker.

 • Artikel 8. Beperking aansprakelijkheid Foodtruckbooking.com

  8.1Foodtruckbooking.com sluit aansprakelijkheid uit voor alle schade die Gebruiker lijdt door:
  (i) gebruik van de diensten van Foodtruckbooking.com;
  (ii) onjuiste informatie op de Website. Alle informatie op de Website is geplaatst onder voorbehoud van spel- of typefouten. Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor de door hen via de Website verstrekte informatie, Foodtruckbooking.com controleert de juistheid van deze gegevens niet. Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden raden wij u aan contact op te nemen met degene die de betreffende informatie aanbiedt. En dit ook te melden aan foodtruckbooking.com via info@foodtruckbooking.com
  (iii) technische storing of een andere omstandigheid waardoor de Website (tijdelijk) uit kan vallen en/of niet volledig raadpleegbaar is.
  (iv) wijzigingen in de diensten van Foodtruckbooking.com en/of wijzigingen van de Website.
  De voorbedoelde aansprakelijkheidsuitsluiting geldt niet in geval van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Foodtruckbooking.com.
  8.2Foodtruckbooking.com is niet betrokken bij de eigenlijke contacten tussen Kandidaten en Aanbieders, en evenmin bij alle overeenkomsten die onderling tussen genoemde partijen worden gesloten. Foodtruckbooking.com heeft dan ook geen controle over de kwaliteit, veiligheid of het legale karakter, de correctheid van de Advertentie, de handelingsbekwaamheid en beschikkingsbevoegdheid van de Aanbieder over de foodtruck. Foodtruckbooking.com kan niet garanderen dat de Kandidaat of Aanbieder daadwerkelijk de transactie zal volbrengen. Foodtruckbooking.com is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het al dan niet tot stand komen van een eventuele overeenkomst en voor de wijze van uitvoering daarvan. Gebruikers vrijwaren Foodtruckbooking.com in het geval van meningsverschillen met andere Gebruikers dienaangaande.
  8.3De Website bevat verwijzingen naar websites van derden (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink of banner). Foodtruckbooking.com heeft geen zeggenschap of invloed op de inhoud van deze websites en kan hiervoor dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden. Foodtruckbooking.com is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via de website van Foodtruckbooking.com worden aangeboden.
  8.4Indien Foodtruckbooking.com om wat voor reden dan ook toch aansprakelijk is, dan is onze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal a) de totale vergoeding die de Aanbieder aan Foodtruckbooking.com heeft betaald gedurende de 3 maanden voorafgaand aan de handeling waardoor de aansprakelijkheid is ontstaan, of (b) € 25, al naar gelang welk bedrag hoger is.
  8.5Zodra Gebruikers content, waaronder begrepen maar niet beperkt tot, teksten, beelden, geluiden, software of andere informatie op de Website plaatsen, zal Foodtruckbooking.com gerechtigd zijn deze Materialen te gebruiken, te kopiëren en/of commercieel in de ruimste zin te exploiteren, al dan niet door middel van het technische koppelingen met websites van derden, zonder daarvoor enige vergoeding verschuldigd te zijn. Foodtruckbooking.com zal evenmin gehouden zijn de betreffende Materialen geheim te houden. Gebruikers vrijwaren Foodtruckbooking.com hierbij terzake van alle schade en kosten die Foodtruckbooking.com lijdt of maakt terzake van aanspraken van derden dat het gebruik en/of de exploitatie van de Materialen inbreuk maakt op (intellectuele) (eigendoms)rechten van derden of anderszins onrechtmatig is jegens een derde.

 • Artikel 9. Advertenties

  9.1Plaatsing van Advertenties kan enkel op de voorgeschreven wijze, welke op de Website terug te vinden is. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Foodtruckbooking.com is het niet toegestaan om Advertenties op de Website te plaatsen via een geautomatiseerd systeem.
  9.2Indien een Gebruiker een Advertentie plaatst voor een Foodtruck, een dienst of product of voor een merk-, product- of bedrijfsnaam op de Website, geeft de Gebruiker impliciet aan hiertoe rechtsgeldig bevoegd te zijn. Bij het plaatsten van Advertenties garanderen Gebruikers voorts dat zij bevoegd zijn tot het plaatsen van al het bij de Advertentie behorende beeldmateriaal, zoals foto’s, grafisch design en dergelijke, waarbij Foodtruckbooking.com wordt gevrijwaard voor alle mogelijke aanspraken van derden, waaronder in ieder geval worden begrepen aanspraken op grond van intellectuele eigendomsrechten.
  9.3Wanneer een Kandidaat reageert op een Advertentie van een Aanbieder, verklaart hij hiermee uitdrukkelijk hiertoe rechtsgeldig bevoegd te zijn.
  9.4Aanbieders die Advertenties plaatsen op de Website, gaan een overeenkomst aan met Foodtruckbooking.com op het moment dat de Advertentie online is geplaatst, en zijn vanaf dat moment betalingsplichtig jegens Foodtruckbooking.com.

 • Artikel 10. Prijzen, betalingstermijnen en overschrijding daarvan

  10.1Alle prijzen die door Foodtruckbooking.com gecommuniceerd worden als vergoeding voor diensten aan Gebruikers, zijn, tenzij expliciet anders is aangegeven, exclusief BTW. Alle bedragen zijn in Euro’s, tenzij expliciet anders omschreven.
  10.2De betalingstermijn van alle door Foodtruckbooking.com aan Aanbieders gefactureerde bedragen is 7 dagen na factuurdatum. Met uitzondering van de eerste betaling zullen alle overige in het kader van een abonnement verschuldigde bedragen via automatische incasso worden betaald.
  10.3Indien Aanbieders het verschuldigde bedrag niet binnen de betalingstermijn hebben voldaan, behoudt Foodtruckbooking.com zich het recht voor om, zonder nadere kennisgeving en zonder dat enige ingebrekestelling vooraf nodig is,

  a) het verschuldigde bedrag te verhogen met een vertragingsrente gelijk aan de op dat moment geldende wettelijke handelsrente, vanaf het moment van het verstrijken van de betalingstermijn; en/of
  b) buitengerechtelijke incassokosten ter hoogte van 15% van de hoofdsom in rekening brengen, vanaf het moment van het verstrijken van de betalingstermijn; en/of
  c) Aanbieders (al dan niet gedeeltelijk) toegang tot de Website ontzeggen en alle overige dienstverlening op te schorten tot het moment van betaling, alle door de Gebruiker aangeboden of op de Website geplaatste informatie te verwijderen, waarbij alle corresponderende bijkomende kosten die Foodtruckbooking.com hiervoor zal moeten maken zullen worden vergoed door de desbetreffende Gebruiker, evenals enige nog niet gefactureerde vergoeding voor het restant van de overeengekomen contractperiode.

  10.4Voor alle abonnementen met Aanbieders geldt dat deze worden aangegaan voor een periode van 12 (twaalf) maanden. Indien niet uiterlijk een maand voor het aflopen van de abonnementstermijn schriftelijk is opgezegd, wordt het abonnement automatisch en stilzwijgend verlengd voor wederom een periode van 12 (twaalf) maanden. Abonnementen kunnen niet tussentijds worden opgezegd.
  10.5Foodtruckbooking.com past jaarlijks een inflatiecorrectie toe op de abonnementstarieven die Foodtruckbooking.com richting Aanbieders hanteert. Een mogelijke verhoging van de abonnementstarieven als gevolg van de inflatiecorrectie, kan door Aanbieders niet worden aangewend als reden om een afgesloten abonnement tussentijds op te zeggen.

 • Artikel 11. Aanvullende gebruiksvoorwaarden/gedragscode voor aanbieder

  11.1Voor de diensten die Foodtruckbooking.com aanbiedt aan Aanbieders gelden aanvullende gebruiksvoorwaarden, waarin een gedragscode is opgenomen. Deze “Aanvullende Voorwaarden” zijn onderdeel van deze Gebruiksvoorwaarden. Ingeval de Aanvullende Voorwaarden conflicteren met deze Gebruiksvoorwaarden, hebben de Aanvullende Voorwaarden voorrang.

 • Artikel 12. Diversen

  12.1Foodtruckbooking.com kan deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde (gedeeltelijk) wijzigen. Eventuele wijzigingen worden van kracht nadat Gebruiker na de wijziging opnieuw van de Website en/of de (online) diensten van Foodtruckbooking.com gebruik heeft gemaakt, al naar gelang wat eerder plaatsvindt.
  12.2Het niet afdwingen van enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden door Foodtruckbooking.com heeft niet tot gevolg dat Foodtruckbooking.com afstand doet van het recht de desbetreffende bepaling op een later tijdstip en/of jegens een andere Gebruiker wel af te dwingen.
  12.3Afspraken die afwijken van deze Gebruiksvoorwaarden zijn enkel geldig indien deze schriftelijk met Foodtruckbooking.com overeen zijn gekomen.
  12.4Indien een of meerdere bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden door een bevoegde rechter ongeldig wordt verklaard, dan laat dit de geldigheid van de overige bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden onverlet.
  12.5Deze Gebruiksvoorwaarden, de eventuele Aanvullende Voorwaarden en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht. De rechtbank Oost-Brabant is exclusief bevoegd, tenzij een andere rechter op grond van dwingend recht bevoegd is.

 • Artikel 13. Vragen, opmerkingen of klachten

  13.1Vragen, opmerkingen of klachten over de Website of de overige dienstverlening van Foodtruckbooking.com kunt u indienen door middel van onderstaande contactgegevens, bij voorkeur via email info@Foodtruckbooking.com. Vragen, opmerkingen of klachten dienen volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend. Wij zullen ernaar streven binnen 14 dagen na het indienen van de vraag, opmerking of klacht te reageren.

  Foodtruckbooking.com

Meld je aan!

Foodtruckbooking.com is dé foodtruckbooking website van Europa. Met het grootste aanbod van foodtrucks vinden particulieren en organisaties eenvoudig de foodtruck naar hun keuze. Met duizenden bezoekers per maand krijg je als foodtrucker dus voldoende aandacht om voor de juiste evenementen geboekt te worden.

Direct aanmelden