Menu

Algemene voorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden

FoodtruckBooking.com B.V.
KvK-nummer: 91277191
Versie 25 november 2019

 • Artikel 1. Definitiebepalingen

  1.1In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de gegeven betekenis gebruikt, tenzij in het navolgende nadrukkelijk anders is aangegeven;
  1.2Aanbieder(s): de exploitant van een Foodtruck en/of door haar gemachtigde persoon en/of entiteit;
  1.3Advertentie(s): het op of via de Website van Foodtruckbooking kenbaar maken van:
  a. de beschikbaarheid of huidige locatie van een Foodtruck;
  b. een product of dienst die wordt aangeboden op de Website; en
  c. een merk-, product- of bedrijfsnaam.
  1.4Foodtruck(s): een (gemotoriseerd) voertuig uitgerust om voedsel te koken, bereiden, serveren en/of verkopen, zoals een bestelwagen of aanhangwagen;
  1.5Foodtruckbooking: de vennootschap onder firma Foodtruckbooking.com, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 65541456, gevestigd en kantoorhoudende te (5654 AR) Eindhoven aan de Rapelenburglaan 24;
  1.6Bezoeker(s): de rechtspersoon of natuurlijke persoon die gebruik maakt van de Website en/of een via de Website producten en/of diensten aanbiedt. Een Bezoeker kan onder meer een Aanbieder of een Kandidaat zijn;
  1.7Gebruiksvoorwaarden: deze algemene gebruiksvoorwaarden;
  1.8Kandidaat: Bezoeker die via de Website in contact is gekomen of wil komen met een Aanbieder;
  1.9Overeenkomst: het contract dat wordt aangegaan op het moment dat een Kandidaat via de Website een reservering maakt bij een Aanbieder, en de reservering door de Aanbieder wordt aanvaard;
  1.10Platform: het platform Foodtruckbooking waar aanbod en vraag met betrekking tot Foodtruck bij elkaar worden gebracht;
  1.11Website: de domeinnaam www.foodtruckbooking.com.

 • Artikel 2. Foodtruckbooking.com

  2.1Deze Gebruiksvoorwaarden zijn met ingang van 25 november 2019 toepasselijk op ieder gebruik van de Website, zowel via een computer, mobiele apparatuur of enige andere software applicatie zoals de applicatie van Foodtruckbooking, op alle diensten die door Foodtruckbooking worden aangeboden;
  2.2Door het aanmaken van een account op de Website stemt een Bezoeker in met de toepasselijkheid van de Gebruiksvoorwaarden;
  2.3Van hetgeen in deze Gebruiksvoorwaarden is bepaald, kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Overige bepalingen blijven alsdan onverkort van kracht.

 • Artikel 3. Toegestaan gebruik van de Website

  3.1Bezoekers van de Website dienen zich in alle opzichten op te stellen en te gedragen zoals van verantwoordelijke en zorgvuldige internetgebruikers mag worden verwacht;
  3.2Het is Bezoekers slechts toegestaan om een kopie van het op de Website ter beschikking gestelde materiaal te downloaden voor eigen, niet-commercieel gebruik;
  3.3Het is Bezoekers slechts toegestaan om een hyperlink naar de Website (een technisch commando, dat verwijst naar de Website) aan te brengen, indien Foodtruckbooking daartoe voorafgaand schriftelijke toestemming heeft verleend. Verzoeken tot het aanbrengen van een hyperlink kunt u richten aan info@foodtruckbooking.com. Wordt zonder de bedoelde toestemming een dergelijke hyperlink geplaatst, dan behoudt Foodtruckbooking zich het recht voor om de uit dit niet-toegestane gebruik voortvloeiende schade op de desbetreffende Bezoeker te verhalen.

 • Artikel 4. Niet toegestaan gebruik van de Website

  4.1Als misbruik van de Website wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, aangemerkt:
  - Gebruik van de Website voor handelingen en/of gedragingen in strijd met de wet, de openbare orde of de goede zeden;
  - Het maken van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden door een Aanbieder;
  - Het doen van misleidende, beledigende, of anderszins onrechtmatige mededelingen of het verspreiden van goederen en/of zaken in strijd met de wet;
  - Het ontwijken of verwijderen van de beveiliging van (delen van) de Website;
  - Het gebruik van software of middelen in welke vorm dan ook om gegevens aan de Website te onttrekken voor commerciële doeleinden;
  - Het gebruik van software of middelen in welke vorm dan ook die de Website en/of de daarop geplaatste informatie op welke wijze ook, kunnen hinderen, belemmeren of schaden;
  - Het zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Foodtruckbooking anderszins kopiëren, wijzigen, distribueren, verspreiden, of het op andere wijze exploiteren van (informatie beschikbaar via) de Website;
  4.2Het is de Bezoeker niet toegestaan gegevens van Aanbieders te verzamelen met als doel Aanbieders te benaderen buiten het Platform om;
  4.3Het is de Bezoekers niet toegestaan de inhoud van de Website te wijzigen, anders dan beschreven in deze Gebruiksvoorwaarden;
  4.4Op de via de Website beschikbare data, en op het foodtruck aanbod in bijzonder, rust het databankenrecht van Foodtruckbooking. Dit houdt onder meer in dat het Bezoekers niet is toegestaan een substantieel gedeelte van het Foodtruck aanbod op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank met Advertenties herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet, tenzij aan de eerdergenoemde uitzondering voor persoonlijk gebruik is voldaan;
  4.5Het is niet toegestaan om Advertenties namens of in opdracht van derden te plaatsen, tenzij Foodtruckbooking hiervoor vooraf uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft verleend.

 • Artikel 5. Gevolgen van niet toegestaan gebruik van de Website

  5.1Indien Foodtruckbooking aanwijzingen en/of klachten van Bezoekers ontvangt of om andere redenen vermoedt dat een bepaalde Bezoeker niet handelt in overeenstemming met de wet, deze Gebruiksvoorwaarden, de aanvullende voorwaarden voor Aanbieders of op enige andere wijze op onredelijke wijze gebruik maakt van de Website, dan kan Foodtruckbooking onder meer, maar niet uitsluitend, de volgende maatregelen treffen:
  - Foodtruckbooking kan de desbetreffende Bezoeker uitsluiten van de diensten van Foodtruckbooking, toegang blokkeren tot de Website of bepaalde functionaliteiten voor deze Bezoeker beperken.
  - Foodtruckbooking is niet aansprakelijk voor enigerlei schade van Bezoekers, direct of indirect, als gevolg van dergelijke handelingen;
  - Foodtruckbooking kan een of meerdere Advertenties van de Bezoekers aanpassen en/of verwijderen zonder restitutie van enig door Bezoeker betaald bedrag.
  - Foodtruckbooking kan geconstateerde feiten melden bij de aangewezen autoriteiten;
  - Foodtruckbooking kan alle schade die voortvloeit uit het onredelijke gebruik verhalen op de desbetreffende Bezoeker.
  5.2Voor het melden van inbreuk maken Advertenties, beledigende inhoud en andere problemen verzoekt Foodtruckbooking u om contact op te nemen met info@foodtruckbooking.com.

 • Artikel 6. De Overeenkomst

  6.1Een aanbod van een Aanbieder is niet bindend. Een Aanbieder is derhalve niet verplicht een aanvraag voor een Foodtruck te accepteren. Indien Aanbieder een aan vraag niet accepteert, is hij of zij niet verplicht om opgaaf van reden te doen.
  6.2Foodtruckbooking is nadrukkelijk geen partij bij de Overeenkomst. Via het Platform komt hooguit een Overeenkomst tot stand tussen een Kandidaat en een Aanbieder.
  6.3Foodtruckbooking fungeert uitsluitend als tussenpersoon tussen een Kandidaat en een Aanbieder; Foodtruckbooking beheert slechts het Platform en stuurt gegevens van een reservering en, in voorkomende gevallen, een bevestigingsmail door naar de betreffende Kandidaat.
  6.4Foodtruckbooking doet uitdrukkelijk niet aan het verkopen, verhuren, aanbieden van producten of diensten. Foodtruckbooking exploiteert slechts een platform waar zij vraag en aanbod met betrekking tot Foodtrucks samenbrengt. Foodtruckbooking staat dan ook uitdrukkelijk buiten de Overeenkomst en/of iedere contractuele relatie tussen Aanbieder en Kandidaat.
  6.5De informatie die Foodtruckbooking vrijgeeft op haar Platform is gebaseerd op informatie die de Aanbieder aan Foodtruckbooking verschaft. De Aanbieders die hun Foodtruck op het Platform adverteren en promoten krijgen toegang tot een extranet en zij zijn geheel verantwoordelijk voor het updaten van alle informatie.
  6.6Hoewel Foodtruckbooking waarde hecht aan en belang heeft bij een Platform met deugdelijk en volledige informatie, wordt de informatie door haar niet geverifieerd en kan zij niet verantwoordelijk worden gehouden voor welke fout dan ook. De Aanbieder is zelf ten allen tijde verantwoordelijk voor de juistheid, nauwkeurigheid en volledigheid van de informatie die op het Platform wordt getoond, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – informatie over prijzen, beschikbaarheid, beleid en voorwaarden.
  6.7Het Platform is uitdrukkelijk geen aanbeveling en/of goedkeuring van de kwaliteit van een Foodtruck.

 • Artikel 7. Beperking aansprakelijkheid Foodtruckbooking

  7.1Foodtruckbooking is in geen enkel geval aansprakelijk jegens een Bezoeker en uit welke hoofde dan ook, behoudens het geval dat Foodtruckbooking handelt met opzet of bewuste roekeloosheid.
  7.2Indien Foodtruckbooking aansprakelijk mocht zijn jegens een Bezoeker, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. Foodtruckbooking is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
  7.3Indien Foodtruckbooking om wat voor reden dan ook toch aansprakelijk is jegens een Bezoeker voor directe schade, dan is haar aansprakelijkheid ten alle tijden beperkt tot maximaal (a) de totale vergoeding die de Aanbieder aan Foodtruckbooking heeft betaald gedurende de 3 maanden voorafgaand aan de handeling waardoor de aansprakelijkheid is ontstaan, of (b) EUR 25,=, al naar gelang welk bedrag hoger is. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Bezoeker aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Gebruikersvoorwaarden;
  7.4Foodtruckbooking is in ieder geval niet aansprakelijk voor schade die Bezoeker lijdt door:
  - gebruik van het Platform van Foodtruckbooking;
  - onjuiste informatie op het Platform. De Aanbieder is zelf te allen tijde verantwoordelijk voor de juistheid, nauwkeurigheid en volledigheid van de informatie die op het Platform wordt getoond. De informatie wordt door Foodtruckbooking niet geverifieerd. Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden raden wij u aan contact op te nemen met de betreffende Aanbieder en dit ook te melden aan foodtruckbooking via info@foodtruckbooking.com;
  - technische storingen of enige andere omstandigheid waardoor de Website (tijdelijk) uit kan vallen en/of niet volledig te raadplegen is;
  - wijzigingen in de diensten van Foodtruckbooking en/of wijzigingen van de website;
  7.5Foodtruckbooking is geen partij bij de Overeenkomst, en evenmin bij overeenkomst die tussen een Aanbieder en Kandidaat worden gesloten buiten het Platform om. Foodtruckbooking heeft derhalve geen controle over de kwaliteit en/of veiligheid van de aangeboden dienst en/of product. Foodtruckbooking heeft vanzelfsprekend geen kennis van en controle over de handelingsbekwaamheid en beschikkingsbevoegdheid van Bezoekers. Voorts kan Foodtruckbooking niet garanderen dat Bezoekers de op hun rustende verbintenis uit de Overeenkomst, of enige andere overeenkomsten, tijdig en volledig nakomen. Foodtruckbooking is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het al dan niet tot stand komen van een Overeenkomst en, voor zover wél een Overeenkomst tot stand komt, voor het uitvoeren van de Overeenkomst;
  7.6De Website bevat verwijzingen naar websites van derden (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink of banner). Foodtruckbooking heeft geen zeggenschap of invloed op de inhoud van deze websites en kan dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van die websites. Foodtruckbooking is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via de website van Foodtruckbooking worden aangeboden;

 • Artikel 8. Intellectuele eigendomsrechten

  8.1Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de Website en de daarop geplaatste content berusten uitsluitend bij Foodtruckbooking en/of haar leveranciers;
  8.2Onder rechten van intellectuele eigendom wordt onder meer begrepen alle auteursrechten, octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, (ongeregistreerde gemeenschaps)modelrechten, domeinnamen en andere aanspraken in Nederland of elders, die in verband staan met de Website en Foodtruckbooking in het algemeen, waaronder tevens begrepen knowhow en handelsgeheimen;
  8.3De Bezoekers dienen alle intellectuele en industriële eigendomsrechten van Foodtruckbooking geheel en onvoorwaardelijk te respecteren;
  8.4Foodtruckbooking garandeert niet aan Bezoekers dat de diensten en producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden;
  8.5Zodra Bezoekers content, waaronder begrepen maar niet beperkt tot, teksten, beelden, geluiden, software of andere informatie op de Website plaatsen, zal Foodtruckbooking gerechtigd zijn deze Materialen te gebruiken, te kopiëren en/of commercieel in de ruimste zin te exploiteren, al dan niet door middel van het technische koppelingen met websites van derden, zonder daarvoor enige vergoeding verschuldigd te zijn. Foodtruckbooking zal evenmin gehouden zijn de betreffende Materialen geheim te houden. Bezoekers vrijwaren Foodtruckbooking hierbij terzake van alle schade en kosten die Foodtruckbooking lijdt of maakt terzake van aanspraken van derden dat het gebruik en/of de exploitatie van de Materialen inbreuk maakt op (intellectuele) (eigendoms)rechten van derden of anderszins onrechtmatig is jegens een derde;

 • Artikel 9. Advertenties

  9.1Advertenties kunnen worden geplaatst op de wijze zoals voorgeschreven op de Website. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Foodtruckbooking is het niet toegestaan om Advertenties op de Website te plaatsen via een geautomatiseerd systeem;
  9.2De Advertentie van een Aanbieder dient in ieder geval aan de volgende voorwaarden te voldoen:
  - in de Advertentie wordt hooguit één Foodtruck aangeboden;
  - de titel en/of tekst van de Advertentie dienen een omschrijving van de aangeboden Foodtruck te bevatten;
  - de titel en tekst van de Advertentie worden uitsluitend in het Engels of Nederlands opgesteld;
  - de titel en de tekst van de Advertentie dienen de Foodtruck zo nauwkeurig mogelijk te beschrijving. De titel en tekst mogen uitdrukkelijk niet misleidend of onjuist zijn;
  - de Advertentie mag geen discriminerende, pornografische, beledigende of bedreigende inhoud bevatten. Voorts mag de inhoud geen politieke boodschappen of gegevens van derden bevatten;
  - de Advertentie mag geen afbeeldingen bevatten die geen betrekking hebben op het aangeboden product of de aangeboden dienst.
  9.3Een aanbod van een Aanbieder is niet bindend. Een Aanbieder is derhalve niet verplicht een aanvraag voor een Foodtruck te accepteren. Indien Aanbieder een aanvraag niet accepteert, is hij of zij niet verplicht om opgaaf van reden te doen;
  9.4Indien een Aanbieder een Advertentie plaatst voor een Foodtruck, een dienst of product of voor een merk-, product- of bedrijfsnaam op de Website, geeft de Bezoeker impliciet aan hiertoe rechtsgeldig bevoegd te zijn. Bij het plaatsten van Advertenties garanderen Aanbieders voorts dat zij bevoegd zijn tot het plaatsen van al het bij de Advertentie behorende beeldmateriaal, zoals foto’s, grafisch design en dergelijke, waarbij Foodtruckbooking wordt gevrijwaard voor alle mogelijke aanspraken van derden, waaronder in ieder geval worden begrepen aanspraken op grond van intellectuele eigendomsrechten;
  9.5Wanneer een Kandidaat reageert op een Advertentie van een Aanbieder, verklaart hij hiermee uitdrukkelijk hiertoe rechtsgeldig bevoegd te zijn;
  9.6Aanbieders die Advertenties plaatsen op de Website, gaan een overeenkomst aan met Foodtruckbooking op het moment dat de Advertentie online is geplaatst. Vanaf dat moment rust op de Aanbieder een Betalingsverplichting jegens Foodtruckbooking.

 • Artikel 10. Prijzen, betalingstermijnen en overschrijding daarvan

  10.1De prijzen op de Website, alsmede de prijzen die Foodtruckbooking anderszins aan Bezoekers communiceert, zijn in euro’s en exclusief btw, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen;
  10.2De betalingstermijn van alle door Foodtruckbooking aan Aanbieders gefactureerde bedragen is 7 dagen na factuurdatum. Met uitzondering van de eerste betaling zullen alle overige in het kader van een abonnement verschuldigde bedragen via automatische incasso worden betaald;
  10.3Betaling kan geschieden op (een van) de wij(n) zoals aangegeven op de Website of op facturen;
  10.4Indien Aanbieder het verschuldigde bedrag niet binnen de betalingstermijn heeft voldaan, behoudt Foodtruckbooking zich het recht voor om, zonder nadere kennisgeving en zonder dat enige ingebrekestelling vooraf nodig is, jegens de betreffende Aanbieder aanspraak te maken op:
  - de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW over het verschuldigde bedrag, vanaf het moment van verstrijken van de betalingstermijn tot aan de dag van volledige betaling;
  - alle (buiten)gerechtelijke kosten van Foodtruckbooking die verband houden met de invordering van haar vorderingen. Deze worden vastgesteld op 15% van het in hoofdsom verschuldigde en voor particuliere cliënten op hetgeen ingevolge het BIK verschuldigd is;
  10.5Indien Aanbieder het verschuldigde bedrag niet binnen de betalingstermijn heeft voldaan, kan Foodtruckbooking de betreffende Aanbieder toegang tot de Website ontzetten, alle overige dienstverlening opschorten, de overeenkomst met de Aanbieder ontbinden, en alle door de Aanbieder op de Website geplaatste informatie verwijderen, tot aan het moment van betaling door de Aanbieder;
  10.6Alle corresponderende en bijkomende kosten die Foodtruckbooking zal moeten maken verband houdende met hetgeen in lid 5 van dit artikel is genoemd, komen voor rekening van de betreffende Aanbieder;
  10.7In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de betreffende Aanbieder zijn de vorderingen van Foodtruckbooking direct opeisbaar;
  10.8Voor alle abonnementen die Foodtruckbooking met Aanbieders aangaat geldt dat deze worden aangegaan voor de duur van twaalf (12) maanden. Indien niet uiterlijk een maand voor het aflopen van de abonnementstermijn schriftelijk is opgezegd, wordt het abonnement automatisch en stilzwijgend verlengd voor wederom een periode van 12 (twaalf) maanden. Abonnementen kunnen niet tussentijds worden opgezegd;
  10.9Foodtruckbooking is gerechtigd jaarlijks een inflatiecorrectie toe te passen op de abonnementstarieven die Foodtruckbooking richting Aanbieders hanteert. Een verhoging van de abonnementstarieven als gevolg van de inflatiecorrectie, is voor Aanbieders geen rechtsgeldige reden om een abonnement tussentijds op te zeggen.

 • Artikel 11. Bescherming van uw privacy

  11.1In ons Privacybeleid wordt uitgelegd hoe we omgaan met uw persoonlijke gegevens en hoe we uw privacy beschermen wanneer u onze Website gebruikt.

 • Artikel 12. Diversen

  12.1Foodtruckbooking kan deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde (gedeeltelijk) wijzigen. Eventuele wijzigingen worden van kracht nadat Bezoeker na de wijziging opnieuw van de Website en/of de (online) diensten van Foodtruckbooking gebruik heeft gemaakt, al naar gelang wat eerder plaatsvindt;
  12.2Het niet afdwingen van enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden door Foodtruckbooking heeft niet tot gevolg dat Foodtruckbooking afstand doet van het recht de desbetreffende bepaling op een later tijdstip en/of jegens een andere Bezoeker wel af te dwingen;
  12.3Afspraken die afwijken van deze Gebruiksvoorwaarden zijn enkel geldig indien deze schriftelijk met Foodtruckbooking overeen zijn gekomen;
  12.4Indien een of meerdere bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden door een bevoegde rechter ongeldig wordt verklaard, dan laat dit de geldigheid van de overige bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden onverlet;
  12.5Deze Gebruiksvoorwaarden, de eventuele Aanvullende Voorwaarden en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht. De rechtbank Oost-Brabant is exclusief bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen Foodtruckbooking en een Bezoeker, tenzij een andere rechter op grond van dwingend recht bevoegd is.

 • Artikel 13. Vragen, opmerkingen of klachten

  13.1Vragen, opmerkingen of klachten over de Website of de overige dienstverlening van Foodtruckbooking kunt u indienen door middel van onderstaande contactgegevens, bij voorkeur via email info@foodtruckbooking.com. Vragen, opmerkingen of klachten dienen volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend. Wij zullen ernaar streven binnen 14 dagen na het indienen van de vraag, opmerking of klacht te reageren.

  Eindhoven, 25 november 2019

Meld je aan!

Foodtruckbooking.com is dé foodtruckbooking website van Europa. Met het grootste aanbod van foodtrucks vinden particulieren en organisaties eenvoudig de foodtruck naar hun keuze. Met duizenden bezoekers per maand krijg je als foodtrucker dus voldoende aandacht om voor de juiste evenementen geboekt te worden.

Direct aanmelden